کتاب روش نماز زنان
بانوان / بهمن ۱۱, ۱۳۹۴

بعضي اشخاص متعصب كه خودرا به زور مقلد حديث جلوه ميدهند نزدعوام ادعا نموده ميگويند كه ميان نماز مرد و زن فرق وجود ندارد بلكه اين فقهاء هستند كه اين فرق را بوجود آورده اند.اما گفته اين اشخاص ناشي از نفهمي و ناداني شان است، زيرا فرق ميان نماززن و مرد از حديث و از اثارصحابه كرام وسلف  ثابت است، پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت و پيروان شان به اتفاق بين نماز مرد و زن فرق قائل هستند و … چنانچه درکتاب مدلل بیان شده است. اسم کتاب:کتاب روش نماز زنان زبان:فارسی مؤلف:مولانامحمدظهیرالدین نعمانی دانلود کتاب