کتاب خلد برین

کتاب خلد برین (عقیده ی اجماعی حیاةالنبی ﷺ ) مولف: حضرت مولانا حافظ سلیم آزاد نوع فایل: PDF توضیح مختصر: با توجه به حکم سه دلیل شرع یعنی  کتاب الله، سنّت واجماع امت ما معتقدیم  که رسول الله ﷺ در زیر گنبد سبز کنونی تحت پوشش قبر زمینی خود در خلدی برین مأوا دارد و بالتبع دارای حیات وکماکان موصوف به وصف نبوت و رسالت وخاتمیت است واین عقیده ی اسلامی وتوحیدی هر مسلمانی باید باشد. خلد برین اولین کتاب فارسی در زمینه ی حیات النبی می باشد که نویسنده سعی کرده است از قرآن، سنت و آثار سلف صالح امت این عقیده ی توحیدی را به اثبات برساند. دریافت کتاب

کتاب المُهنّدعلی المُفنّد

کتاب:المُهنّدعلی المُفنّد(پاسخ علمای دیوبندبه پرسش های علمای حرمین عربستان) مؤلف:فخرالمحدثین حضرت مولاناخلیل احمدسهارنپوری مترجم: حضرت شیخ الحدیث مولاناعبدالرحمن سربازی حفظه الله عنه. زبان:فارسي توضيح مختصر:افراط وتفریط این دوعفریت گمراه ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ افراد وگروههایی در راستای فهم ومعرفت دینی گردیده وبه بیراهه شان کشانده است. ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ ﭘﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ و اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ، ﺧﻮد دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف از ﻣﺠﺮاي ﻓﻄﺮي و ﻣﻘﺒﻮل دﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎري را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ!آن ﭼﻪ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﺴﺦ و ﻣﺤﺮﱠف ﺳﺎﺧﺖ، در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮّب ﺑﻮد.  «ﺳﺒﺎﯾﯿﻪ»با تفریط در ﻣﻼﺣﻈﻪي ﺧﻂ قرمزهای توحید وخوارج با افراط و جمود در نگرش توحیدی،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺮض ﻣﻬﻠﮏ درﻗﺮون اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اسلام اند. در عصری که ما زندگی می کنیم نیز این دوطرز تفکر در قالب هایی دیگر نمود پیدا کرده اند. مثلا بریلویه را در جوار خویش داریم که با تیغ تفریط در مراعات حدود توحید،برسندان«شرک» سربریده شده است ودر مقابل «وهابیه یا متسلفه» مدعیان اتباع از سلف با چوب افراط در تعریف توحید به دنیای جمود رانده شده اند و ﺑﯽﭘﺮوا ﭼﻤﺎق ﺗﮑﻔﯿﺮو ﺗﻔﺴﯿﻖ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاد و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎصان…

كتاب شناخت شرك وتوسل
پاسخ به شبهات , عقيده , کتب متفرقه / فروردین ۲۷, ۱۳۹۵

کتاب: القول المقبول فی معرفة الشرک والتوسل(شناخت شرك وتوسل) مؤلف:حضرت علامه عبدالقوی محمدظهیرالدین نعمانی. زبان:فارسي توضيخ مختصر:کتاب فوق، مشتمل برچند بخش است. نویسنده سعی کرده شرک واقسام آن را در پرتو آیات قرآن مجید وروایات تشریح و فرق آن را با توسل اثبات نماید.دربخش دوم به صورت گسترده ومدلل بحث توسل را در روشنی آیات کلام الله مجید ، احادیث صحیح رسول گرامی صلی الله علیه وسلم ، آثار صحابه کرام وسلف صالح، اقوال زرین مجتهدین محدثین وفقهای اسلام موشکافی واثبات می کند. در بخش سوم به برخی از شبهات و وساوس خناسی منکرین توسل پاسخ می دهد.در بخش چهارم کتاب بحثی پیرامون رسیدن ثواب عبادات، به میت ارایه می دهد. مبحث بخش پنجم، درمورد عقیده و افکار فِرَق گمراه منسوب به اسلام و اثبات لامکان بودن الله متعال را ارایه می دهد.در بخش ششم بحث مختصری در مورد تاویل آیات واحادیث صفت ارایه می کند والخ. دانلود كتاب

کتاب اثبات وجودخدا
عقيده / بهمن ۱۰, ۱۳۹۴

برخي ها مي پرسند كه اگر خدا قديم است و ابتدا و انتهايي براي وجودش نيست، پس در چارچوب تاريخ قرار مي گيرد و بايد از بين برود؟! و يا از جهتي ديگر مي پرسند كه اگر او خالق همه ي موجودات است چرا ظاهر و نمايان نمي شود؟! و ديگر اين كه اگر او خالق همه ي موجودات است، از آن جهت كه (مي دانيم) هر موجودي داراي خالقي است پس خودش چگونه به وجود آمده است؟! اسم کتاب:اثبات وجودخدا نویسنده:ناصرسبحانی زبان:فارسی دانلود کتاب

کتاب 《الله هوموجود بلامکان》
عقيده / بهمن ۸, ۱۳۹۴

در پاسخ به سئوال: الله متعال کجاست؟
باب اول کتاب مشتمل است بر عقیده اهل سنت وجماعت در مورد اثبات لامکان بودن خداوندمتعال…
باب دوم جوابیه فرقه ی مجسِّم ومشبّه غیر مقلدین می باشد که قایل به جسمیت خداوند متعال می باشند.